Se apropie termenul limită de depunere a Formularului 205! Ce trebuie să ai în vedere?

Pe 28 februarie 2013 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit - Formular 205, conform unei atenţionări publicate pe site-ul ANAF.

Pe 28 februarie 2013 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit - Formular 205, conform unei atenţionări publicate pe site-ul ANAF.

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 205 se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Descarcă Formularul 205! Click aici!

* Termen de depunere

Declarația se completează şi se depune anual:

‐ până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;

‐ ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează şi depune o declarație rectificativă, în condițiile art.84 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

ATENȚIE! Declarația rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.

În cazul în care, declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială se va proceda astfel:

‐ în tabelul de la secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col.4‐7, se va înscrie cifra “0” (zero);

‐ în tabelul de la secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col.4‐8, se va înscrie cifra “0” (zero).

* Organul fiscal competent

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le‐a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul.

În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declarația se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidența fiscală.

Pentru salariații care au fost detaşați la o altă unitate, declarația se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situația în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariații au fost detaşați, angajatorul care i‐a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului.

Pe baza acestor date, unitatea la care salariații au fost detaşați întocmeşte statele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unității de la care au fost detaşați informații privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reținut pentru angajat, în scopul completării declarației.

* Modul de completare şi depunere

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzută în anexa nr.5 la OPANAF 1913/2012.

Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației şi cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

‐ originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declarației, fişierul XML ataşat;

‐ copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declarația poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro.

Consultă instrucţiunile de completare ale formularului 205! Click aici!

Eşti interesat de acest subiect? Citeşte şi:Formularul 205 preia funcţia fişelor fiscale!Ordinul ANAF nr. 1913/2012: noile forme ale declaraţiilor 205 şi 204
Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!