Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (din 01.09.2014), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1154/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 02.09.2014 (M.Of. nr. 646/2014).

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (din 01.09.2014), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1154/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 02.09.2014 (M.Of. nr. 646/2014).

În vigoare de la 02.09.2014

CAPITOLUL I
Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

ARTICOLUL 1
Comunicarea prin "Spaţiul privat virtual"

(1)
Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual".
(2) Accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual" reprezintă opţiune în sensul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cereri, înscrisuri sau documente.
(4) Serviciul "Spaţiul privat virtual" constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.
(5) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) sunt comunicate şi alte informaţii, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 2, în măsura în care acestea sunt deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate şi sunt prevăzute în prezenta procedură.

ARTICOLUL 2
Comunicarea prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"

(1)
Prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează serviciul "Buletinul informativ fiscal", care constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unor informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicaţie informatică de tip RSS.

ARTICOLUL 3
Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronică

(1)
Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit art. 1 şi 2, denumite în continuare servicii de comunicare electronică, sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător.
(2) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 şi 2 sunt disponibile 24 de ore din 24.
(3) Furnizarea serviciilor de comunicare electronică se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanţelor Publice, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare serverul MFP-ANAF.
(4) Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează serviciile de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspund pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu le pot fi imputabile.
(5) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 şi 2 se furnizează în baza ofertei de servicii puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a opţiunilor utilizatorului, potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite prin prezenta procedură.

CAPITOLUL II
Dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic

SUBCAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 4
Definiţii

În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autentificare electronică - procedeul folosit de sistemul informatic pentru recunoaşterea la distanţă a identităţii unei persoane, prin tehnici şi mijloace de identificare electronică, în vederea obţinerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identităţii persoanei;
b) HTTPS - protocol de transmitere a informaţiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informaţii;
c) identificatorul persoanei fizice - şirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică unei persoane fizice;
d) identificare electronică - procesul de recunoaştere a unei persoane, prin mijloace electronice, în baza informaţiilor cu caracter personal deţinute de un furnizor de servicii;
e) identificare fizică - procesul de recunoaştere unică a unei persoane în baza informaţiilor cu caracter personal din documentele sale de identitate valabile, emise de autorităţile competente conform legii;
f) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relaţia cu organul fiscal, realizată în scopul accesului la serviciul în spaţiul privat virtual al persoanei fizice;
g) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informaţii şi dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanţă dovada identităţii unei persoane în vederea oferirii unui acces la informaţii sau servicii electronice;
h) navigator internet - aplicaţie informatică ce permite utilizatorilor să afişeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică şi alte informaţii aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informaţii şi cu alţi utilizatori;
i) OTP - cod de autentificare de unică folosinţă, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie;
j) RSS - familie de formate de date pentru conţinutul sau/şi sumarurile de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conţinutul complet al paginilor şi alte metadate.

ARTICOLUL 5
Dispozitive de identificare electronică

(1)
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală.
(2) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
a) certificate digitale calificate;
b) credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

ARTICOLUL 6
Securitatea datelor de identificare

(1)
Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică şi furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerinţe-standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.
(3) Pentru informaţiile privind codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, furnizorul de servicii publice de autentificare electronică a Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală utilizează protocolul HTTPS.

ARTICOLUL 7
Confirmarea informaţiilor

(1)
În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului datele personale ale acestuia pe care le deţine în baza sa de date şi pe care le utilizează în scopul autentificării, precum şi denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.
(2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică solicită autentificarea se consideră a fi implicit.

SUBCAPITOLUL II
Identificarea persoanelor fizice în mediul electronic, prin certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată

ARTICOLUL 8
Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat

(1)
Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, se pot identifica pe serverul MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat.
(2) Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului "Documentul de confirmare" existent pe serverul MFP-ANAF, având aplicate atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât şi semnătura electronică a autorităţii de certificare.
(3) Formularul "Documentul de confirmare" se descarcă de pe serverul MFP-ANAF, se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat şi se semnează utilizând certificatul digital calificat.
(4) După completare, formularul "Documentul de confirmare" se transmite autorităţii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poştă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării.
(5) Formularul "Documentul de confirmare" este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de comunicare este disponibilă integral în Lege5 Online - soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii
Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!