Modificări privind accesul străinilor la activităţi economice sau profesionale şi la angajarea în muncă în România

LegeStart.ro a prezentat deja principalele dispoziţii din recenta Ordonanţă nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

LegeStart.ro a prezentat deja principalele dispoziţii din recenta Ordonanţă nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Subliniem, în cele ce urmează, modificările aduse de recenta O.G. nr. 25/2014 la Ordonanţa de urgenţă nr. 194/2002, republicată în Monitorul Oficial nr. 421/2008, privind regimul străinilor în România, şi anume legat de activităţile economice, profesionale şi dreptul de angajare în muncă în România.

Ordonanţa nr. 25/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 640/2014 şi va intra în vigoare începând cu 28 noiembrie 2014.

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice

După ce O.G. nr. 25/2014 va intra în vigoare, dispoziţiile de modificare a O.U.G. nr. 194/2002 urmează să prevadă, în materie, că viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale şi care prezintă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială, asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei, precum şi certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

În forma modificată, reglementarea de bază urmează să ateste faptul că străinilor li se vor aplica în mod corespunzător prevederile legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale

În primul rând, remarcăm că viitoarea formulare vorbeşte despre profesii liberale reglementate de legile speciale, ca activităţi pentru care se poate acorda viza de lungă şedere, cu prezentarea documentelor necesare:

 • dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
 • dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România;
 • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă

Acest tip de viză se va acorda străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României la un angajator, urmând să ateste şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.

Străinul poate solicita, pe baza documentelor prevăzute de noua reglementare, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Viza se aprobă de către Centrul Naţional de Vize, în termen de zece zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări.

Notă: Centrul Naţional de Vize este structura special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care contribuie la stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică centrală, potrivit competenţelor stabilite prin lege, şi este punct central de acces la Sistemul de informaţii privind vizele.

Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă cu prezentarea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, dar fără prezentarea copiei avizului de angajare străinilor din următoarele categorii:

- străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

- străinilor care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

- străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

- străinilor care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu sunt asociaţi, acţionari sau administratori la o persoană juridică română şi, la filiala, reprezentanţa sau sucursala respectivă, nu mai există un alt străin care beneficiază de un drept de şedere în acest scop.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG 25/2014 la OUG 194/2002 (stânga - forma actuală, dreapta - forma viitoare; modificările se aplică din 28 noiembrie). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
vizamodnoi14_1
vizamodnoi14_2

Viza de lungă şedere pentru detaşare

O.G. nr. 25/2014 modifică şi aceste reglementări din O.U.G. nr. 194/2002, urmând să se prevadă că viza de acest tip acordă străinilor în scopul desfăşurării de activităţi lucrative pe teritoriul României la un beneficiar al prestării de servicii, documentul urmând să ateste şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de detaşare de către beneficiarul prestării de servicii. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de zece zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, dar cu prezentarea de documente:

 • copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
În viitoarea formă, se precizează situaţiile în care viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă fără prezentarea copiei avizului de detaşare străinilor din următoarele categorii:

- străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

- străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

- străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.

Pentru străinii din aceste categorii, care nu au nevoie de copia avizului de detaşare, sunt însă necesare alte documente, anume:

 • copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi legalizat;
 • permisul de şedere valabil eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie;
 • copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
Notă: Într-un material viitor – despre prelungirea dreptului de şedere temporară penru străinii care desfăşoară activităţi economice, profesionale, precum şi în scop de detaşare.

------------------------------------(P)------------------------------------

Lege5
a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile – de AICI.

comentarii
Add commentLege5.ro

Romanian Law and Jurisprudence, European Legislation and Jurisprudence, public procurement notices, legal tools.

Legestart

Keep up with the latest legislative changes! LegeStart.ro gives you the information you need: free legislation, updated news from all areas, experts' opinions, forum, contract templates.

Indaco Library

Newest works in the areas of tax, accounting, legal, human resources and management are now at your fingertips!